Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych

"Powrót  z  U" w Szczecinie

       Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

71-241 Szczecin,ul. Klonowica 1a 

Masz problem lub pytania zadzwoń do nas! 

tel. 91 48 88 355 lub 519142906  (telefon dostępny w godzinach pracy Poradni)

Nawigacja serwisu
 
 

Serwis internetowy sfinansowano ze środków własnych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 
Statystyki serwisu
 • Odwiedzin: 4408
 • Dzisiaj: 167
 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW

 

Informacja na jakich zasadach przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 13 ust. 1i2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”  NZOZ PPS.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w celu przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego, w tym rozpoznania sprawy, podjęcia działań, udzielenia odpowiedzi oraz prowadzenia rejestru skarg i wniosków.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji określonych celów. Odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej skargi lub wniosku.
 4. Administrator udostępnia dane osobowe, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in.: do Sądu, Prokuratury, Rzecznikowi Praw Pacjenta.
 5. Dane osób wnioskujących i skarżących mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym, realizującym zadania na polecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. w ramach zleceń na administrowanie i serwisowanie systemami informatycznymi.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez cały okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia,  granicach określonych przepisami prawa
 2.  Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 3. Kontaktowania się z Inspektorem ochrony danych Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”  NZOZ PPS ” we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dzwoniąc pod nr tel. 918885355, e-mail: powrotzuszczecin@interia.pl


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Nasze artykuły